Odstąpienie od umowy

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Pobierz odstąpienie od umowy w pdf

8.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

8.2. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej o której mowa w pkt. 1.5. Regulaminu, tj. zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części

b) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.2

2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

8.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 8.5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

c) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

8.6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przesyłając; formularz odstąpienia od umowy (wzór formularza do pobrania tutaj) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na adres Sprzedawcy:

EQUILAND Anna Gos ul. Cieszyńska 20/6 45-316 Opole lub na adres e-mail: sklep@kamizelkiochronne.pl

8.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar na adres Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8.8. Koszt odesłania Towaru na adres Sprzedawcy ponosi Kupujący.

8.9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta.

8.10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba  że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.14. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

8.15.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.16.Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca  przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

(Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy do pobrania tutaj)   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl