Pobierz Oświadczenie gwarancyjne w pdf

 

Produkty HELITE, zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Dystrybutora, EQUILAND Anna Gos z siedzibą w Opolu, objęte są 2-letnią gwarancją jakości Producenta. Jeśli zarejestrujesz swoją poduszkę powietrzną do 30 dni od jej zakupu na stronie internetowej producenta, https://my.helite.com/index.php, możesz przedłużyć gwarancję 2-letnią na okres 4 lat. (tkanina i części elektroniczne są wyłączone i pozostają objęte ograniczoną dwuletnią gwarancją). 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy o ile wady te ujawnią się w ciągu 2 lat od wydania rzeczy  Kupującemu. Gwarancja obejmuje w szczególności ukryte wady produkcyjne lub materiałowe produktów, użytkowanych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi, opisaną w Przewodniku Użytkownika.

W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Producent może: dokonać naprawy uszkodzonego produktu a w przypadku gdy naprawa okaże się niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów,  wymienić produkt na wolny od wad.

Reklamacje z tytułu gwarancji należy zgłaszać za pośrednictwem Dystrybutora:

EQUILAND Anna Gos

Ul. Cieszyńska 20/6

45-316 Opole

na adres e-mail: sklep@kamizelkiochronne.pl

lub pod nr tel. 793948886 (opłata wg. cennika właściwego operatora)

Reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu należ przesłać na adres Dystrybutora. Produkty przesyłane są  na koszt Dystrybutora.

Reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są w terminie 14-60 dni, licząc od dnia dostarczenia produktu na adres Dystrybutora, przez uprawnionego z gwarancji.

 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

W przypadku wymiany samodzielnej części należącej do reklamowanego Produktu termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

 

Gwarancja nie obejmuje wad produktu, które powstały w wyniku:

  • uszkodzeń mechanicznych produktu,
  • użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem produktu,
  • niewłaściwego przechowywania lub konserwacji produktu,
  • regularnej konserwacji i naprawy produktu w wyniku otarcia lub rozdarcia  materiału po upadku.
  • wskutek zdarzeń losowych, takich  jak; pożar, powódź, zalanie, działanie wysokich temperatur i czynników chemicznych,
  • niewłaściwej instalacji części zamiennych (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji)
  • wad, o których nabywca został powiadomiony przy zakupie produktu za odpowiednim obniżeniem ceny.
  • modyfikacji lub naprawy produktu, który nie został przeprowadzany przez producenta  lub dystrybutora Helite

Gwarancja udzielona na produkty HELITE wygasa w przypadku dokonania samowolnych zmian i przeróbek lub zainstalowania części zamiennych innych niż wskazane przez Producenta, mogących uszkodzić produkt oraz jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych produktów dokonanych przez podmioty nieuprawnione w szczególności przez nieautoryzowany serwis.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.